Podklady nutné ke zhotovení odhadu

S ohledem na typ oceňované nemovitosti a složitosti odhadu může být rozsah podkladů upraven.

 1. výpis z LV katastru nemovitostí (originál nebo kopie)
 2. nabývací listina vlastníka (kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví)
 3. kopie katastrální mapy (dříve pozemkové mapy) nebo geometrický plán
 4. kolaudační rozhodnutí (u dokončených staveb) nebo stavební povolení (u rozestavěných objektů) nebo územní rozhodnutí (u pozemků – pokud tato listina existuje)
 5. stavební dokumentace (všechny typické půdorysy a řezy stavby – pokud existují)
 6. listiny omezující vlastnické právo k oceňovanému objektu (zástavní smlouva, VB)
 7. znalecký posudek (dle vyhlášky Ministerstva financí, pokud nějaký již existuje)
 8. podnikatelský záměr (pokud je realizován v oceňovaném objektu)
 9. listiny orgánů veřejné správy a soudů (např.: územně plánovací dokumentace nebo podklady dané obce, rozhodnutí o vynětí pozemku z lesního nebo zem. půdního fondu)
 10. nájemní smlouvy (o pronájmu nemovitosti, bytových nebo nebytových prostor)
 11. daň z nemovitosti
 12. náklady na pojištění nemovitosti
 13. náklady na správu nemovitosti (sjednávání smluv, výběr nájemného, prohlídky a revize, jednání s úřady)
 14. náklady na opravy údržbu (nikoliv generální opravy)
 15. náklady na osvětlení, vytápění, úklid a ostrahu
 16. náklady na pronajmutí cizího pozemku
 17. provize za pronajmutí (např. pro realitní kancelář)
 18. ztráta za neúplné pronajmutí (procento nebo koeficient)